Strona główna| Mapa strony| Kontakt
Dziś jest środa, 21 marzec 2018    Zegar 08:03:19

Inwestycje

Galeria

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

tel. 52 58-70-400, 52 58-70-401
fax 52 58-70-407
e-mail: gmina@sicienko.pl
www: www.sicienko.pl

NIP: 953-10-23-659
Regon: 000547023

 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Sicienku:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/272/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:


§ 1.1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 roku zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku;
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku;
c) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sicienku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 106/17 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2017 roku

WÓJT GMINY SICIENKO ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

I. Rodzaj zadania:

Konkurs ofert dotyczy zadania wymienionego poniżej, realizowanego na rzecz Gminy Sicienko i jej mieszkańców.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
- rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych;
- prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez związki sportowe w różnych dyscyplinach sportu, tj. piłka nożna, piłka siatkowa, unihokej, zapasy oraz innych, zaproponowanych w konkursie ofert oraz wynikających ze społecznego zapotrzebowania;
- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów dla mieszkańców gminy Sicienko;
- udział sportowych reprezentacji gminy Sicienko w imprezach i zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Łączna wysokość środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 167 000,00 zł.
2. Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Sicienko i jej mieszkańców.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Wzór oferty można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku (www.bip.sicienko.pl) - w dziale Organizacje Pozarządowe, zakładka Konkursy lub osobiście w Urzędzie Gminy w Sicienku, pokój numer 11.
3. Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Wymagane jest by strony załączników były ponumerowane. W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny Statut lub wyciąg z aktualnego Statutu zawierający postanowienia określające działalność statutową organizacji oraz informacje o osobach uprawnionych do reprezentacji – dotyczy organizacji składających po raz pierwszy ofertę w Gminie Sicienko.
b) Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wymieniona w Rejestrze, Statucie;
Poza wymienionymi załącznikami Oferent może dołączyć rekomendacje i opinie.

4. W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Oferenta większej ilości ofert spowoduje, że żadna z nich nie będzie rozpatrywana.
5. Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w kopertach z dopiskiem: Konkurs ofert - „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
6. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w trybie:
- wsparcia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
8. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.
9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
10. Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transzach.
11. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
4. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą w zawartych umowach.
5. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
- wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania;
- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania w trybie i w terminie określonym w umowie;
- dostarczanie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Sicienku oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy złożyć w terminie do 19 stycznia 2018 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Zwycięzcą konkursu zostanie oferta lub oferty najlepiej służące realizacji zadania.
2. Oferty będą podlegały ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.
3. Ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Pracownik sprawdza czy:
a) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
b) oferta została złożona na obowiązującym formularzu oferty,
c) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,
d) cele statutowe podmiotu są zgodne z tematyką konkursu,
e) w oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta,
f) oferta została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji,
g) oferta zawiera wymagane załączniki,
h) oferta stanowi odpowiedź na przedmiotowy konkurs,
i) kopie dokumentów są poświadczone przez osobę lub osoby uprawnione,
j) oferta jest wypełniona w sposób kompletny.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia. Termin na uzupełnienie – 3 dni robocze od daty wezwania.
4. Oceny merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy.
5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez organizacje przy ocenie punktowej wynosi
39 pkt zgodnie z kartą oceny oferty, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
6. Rekomendacje do zawarcia umowy otrzymują oferty które uzyskały co najmniej 25 pkt.
7. Komisja konkursowa wraz z protokołem przedstawi Wójtowi Gminy propozycję wysokości dotacji.
8. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacji podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia.
9. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni licząc od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
10. Wyniki otwartego konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sicienku.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim:

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku realizowane były zadania, na które udzielono dotacji:
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sicienko” w wysokości 16.500,00 zł na realizację zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-sekcja zapasy i sumo”,
- Europejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Sicienku w wysokości 21.000,00 zł na realizację zadania „Unihokej dla każdego”,
- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „GRYF” Wojnowo w wysokości 33.000,00 zł na realizację zadania „Zapasy styl wolny dla każdego”,
- Gminnemu Klubowi Sportowemu „GRYF” Sicienko w wysokości 87.000,00 zł na realizację zadania ”Prowadzenie drużyn piłki nożnej”,
- Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Taro” w Wojnowie w wysokości 5.500 zł na zadanie „Rekreacja- najlepszy sposób odpoczynku i rozrywki”.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku realizowane były zadania, na które udzielono dotacji:
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sicienko” w wysokości 16.500,00 zł na realizację zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-sekcja zapasy i sumo”,
- Europejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Sicienku w wysokości 20.500,00 zł na realizację zadania „Unihokej dla każdego”,
- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „GRYF” Wojnowo w wysokości 34.100,00 zł na realizację zadania „Zapasy styl wolny dla każdego”,
- Gminnemu Klubowi Sportowemu „GRYF” Sicienko w wysokości 82.000,00 zł na realizację zadania ”Prowadzenie drużyn piłki nożnej”,
- Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Taro” w Wojnowie w wysokości 4.900 zł na zadanie „Multi sport-ruszaj się razem z nami”.
 

Karta oceny po konsultacjach do pobrania


wróć

Kalendarium imprez

Marzec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Wyszukaj imprezę

Data od: Data do:
Szukana fraza

Sonda

Co sądzisz o witrynie Gminy Sicienko?
zobacz wyniki

Copyright © 2009 Urząd Gminy Sicienko

Projekt i realizacja MPMedia